نرم افزار حسابداری حسیب

نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق و مخابرات

ثبت شماره سریال‌های کنتورهای مصرفی تک فاز و سه فاز و شماره سریال‌های پلمپ مصرفی هر مامور و پیگیری سریال‌ها و اجناس مصرفی و موجود هر مامور برای پیمانکاری اداره برق و پیمانکاری اداره مخابرات، یکی از امکانات جانبی است که اینک در نرم افزار حسابداری حسیب نت قابل بهره برداریست، تعریف کالای سریالی و پیگیری شماره سریال‌ها، تعریف سیکل، تعریف انواع گزارشات ترکیب کالا با مشتریان بخشی از امکانات مورد نیاز برای پیمانکاران ادارات برق و مخابرات است، اگرچه پیمانکاری اداره آب و پیمانکاری اداره گاز هم می‌توانند از این نرم افزار محبوب استفاده کنند.


برخی از ویژگی های مهم در نرم افزار پیمانکاری ادارهء برق و مخابرات حسیب نت عبارتند از:

ثبت اقلام مصرفی برای مشترکین توسط مامور
به سادگی و به سرعت اقلام مصرفی مامور را برای هر مشترک ثبت نمایید، در نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب، شما میتوانید با تعیین مشترک، نصاب و نوع پرونده اعم از تک، سه فاز یا دیماند و منصوبه و اصلاحیه؛ شماره سریال کنتورها و پلمپ‌های مصرفی را در کادرهای مورد نظر وارد نمایید؛ همچنین مقادیر سایر کالاهای مصرفی اعم از: کابل، فیوز، بست و سایر اقلام را به سادگی در کادرهای مربوطه وارد نمایید، در امور اصلاحیه نیز میتوانید دو نوع کالای کابل و کنتور را مرجوع نمایید. در این بخش نرم افزار فقط شماره سریال‌هایی را اجازه‌ی ثبت میدهد که متعلق به مامور نصاب منتخب باشند.
گزارش فهرست لوازم مصرفی منصوبه و اصلاحات در هر سیکل
گزارش کامل فهرست لوازم مصرفی اصلاحات و بهینه تک فاز، سه فاز و ديماند در هر سیکل با دقت 100% در نرم افزار پیمانکاری اداره ی برق حسیب، مهم‌ترین گزارش کاربردی برای پیمانکاران اداره برق می‌باشد. در این گزارش به ازای هر عملیات نصب یا اصلاحیه یک ردیف مشاهده میشود که در آن تاریخ عملیات، شماره ساختمانی، سریال پلمپ‌های مصرفی و سایر اقلام مصرفی کالا بخوبی دیده میشود، همچنین برای عملیات اصلاحیه، اقلام مرجوعی کابل و کنتور هم در همان ردیف دیده میشود.
چاپ گزارش فهرست لوازم مصرفی منصوبه و اصلاحات در هر سیکل
پس از محاسبه و تحویل گزارش فهرست لوازم مصرفی، گزارش مربوطه بصورت خوانا، صفحه به صفحه و مطابق با معیارهای پیمانکاری اداره‌ی برق، قابل چاپ می‌باشد. این گزارش میتواند جهت ارائه به ناظر مورد استفاده قرار گیرد، که به دو شکل قابل چاپ است؛ حالت اول، چاپ صفحه به صفحه که در آن سیزده ردیف در هر صفحه به همراه جمع ستون مقادیر همان صفحه، در انتهای لیست چاپ میشود، در این حالت شماره ردیف هر صفحه از عدد یک شروع میشود؛ حالت دوم که در آن نیز در هر صفحه سیزده ردیف چاپ می‌شود، اما شماره ردیف هر صفحه از آخرین شماره ردیف صفحه‌ی قبلی استفاده می‌کند و یک عدد بعد از آن می‌باشد و ردیف جمع پایین صفحه، جمع مقادیر در کل صفحات است.
لیست موجودی کالا نزد مامور
در هر زمانی می‌توانید مانده موجودی هر کالا را در نزد هر مامور نصب از نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب بدست آورید، همچنین میزان موجودی هر مامور برای هر کالا در زمان‌های گذشته نیز قابل تحصیل است؛ با وجود کارتکس کالا، به جزئیات تحویل و مصرف هر کالا دسترسی خواهید داشت، با وجود سیستم تحدید گزارش میتوانید این گزارش را بر اساس انواع مشخصات محدود نموده و به گزارشات پیچیده تری دسترسی یابید. امکان تهیه‌ی خروجی اکسل، مرتب سازی و جستجو بر اساس شاخص ترتیب نیز در این گزارش بخوبی قابل استفاده می‌باشد. شماره سریال‌های موجود و مصرفی کنتورها و پلمپ‌ها نیز به سادگی از همین گزارش در دسترس است.
خروجی اکسل در فهرست لوازم مصرفی کالا
جهت ارسال اطلاعات به ناظرین و مدیران امکان تهیه‌ی گزارش اکسل از گزارش فهرست کالای مصرفی در هر سیکل، به سادگی در نرم افزار پیمانکاری اداره برق حسیب وجود دارد. در این خروجی اطلاعاتی از قبیل: نام پیمانکار، نوع گزارش، دورهء گزارش، نصاب، سال مالی، تاریخ گزارش و تمامی ستون‌های موجود در گزارش فهرست لوازم مصرفی، به ههمراه اطلاعات آنها و جمع کلی مقادیر در انتهای لیست وجود دارد.
شماره سریال‌های کنتور و پلمپ
کنترل شماره سریال‌های موجود و مصرفی کنتورها و پلمپ‌ها در انبار مرکزی و تحویلی به هر مامور با دقت 100% در اختیار شماست؛ این گزارش که از طریق تریل انبار بدست می‌آید، در وضعیت‌های همه‌ی شماره سریال‌ها، شماره سریال‌های موجود، شماره سریال‌های وارده، شماره سریال‌های مصرفی، شماره سریال‌های تحویلی به مامور و بازگشت شده از وی قابل بررسی است؛ با انتخاب هر یک از شماره سریال‌ها و با زدن کلید عطف میتوان اصل عملیات مربوط به آن شماره سریال را نیز ملاحظه نمود.
گزارش نصب کنتور توسط نصاب
در هر زمان لیست کامل شماره سریال‌های موجود کنتور برای هر مامور و شماره سریال‌های مصرف شده به‌ همراه اطلاعات مشترک را در نرم افزار پیمانکاری اداره برق حسیب بدست آورید، می‌توانید گزارش را بصورت کامل یعنی کنتورهای مصرف شده و مصرف نشده تحویل بگیرید، که در این حالت کنتورهای مصرف نشده به رنگ زرد نمایش می‌یابند و کنتورهای مصرف شده به رنگ سفید؛ و یا فقط کنتورهای مصرف شده را لیست نمایید؛ این گزارش را میتوانید یا بر اساس محدوده‌ی تاریخی و یا محدوده‌ی شماره سریال کنتورها محدود نمایید. نوع عملیات اعم از نصب یا تعویض و نوع کنتور نیز در این گزارش وجود دارد. امکان چاپ و تهیه خروجی اکسل نیز در این گزارش وجود دارد؛ همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مشترک، مشروح گردش کالای مشترک و تریل عملیات مصرف و برگشت کالا با مشترک از این گزارش قابل دسترسی می‌باشد.
گزارش خلاصه عملکرد نصاب‌ها
یکی از گزارشات محاسباتی مهم در پایان هر ماه جهت پرداخت حقوق و پاداش برای مامورین، گزارش خلاصه عملکرد نصاب‌ها می‌باشد؛ گزارشی که معمولا پیمانکاران بدون نرم افزار پیمانکاری حسیب، بیش از دو روز کاری برای محاسبه‌ی آن وقت می‌گذاشتند؛ اینک کمتر از 10 ثانیه با دقت 100 % محاسبه میشود، میزان کارکرد هر مامور نصب در حالت‌های منصوبه و اصلاحیه‌ی تک فاز و سه فاز و دیماند در یک ردیف نمایش یافته و در ستون آخر جمع کارکرد آن مامور محاسبه میشود. امکان چاپ گزارش و ارائه خروجی اکسل هم در آن وجود دارد.
چاپ گزارش نصب کنتور توسط نصاب
پس از اخذ گزارش نصب کنتور توسط نصاب، می‌توانید آن را چاپ نمایید؛ در چاپ گزارش نصب کنتور توسط نصاب، هر صفحه جهت چاپ شامل 25 ردیف می‌باشد؛ کنتورهای مصرف نشده بدون شماره پرونده و نام مشترک از کنتورهای مصرف شده متمایز می‌شوند.
گزارش نصب پلمپ توسط نصاب
در هر زمان لیست کامل شماره سریال‌های موجود پلمپ برای هر مامور و شماره سریال‌های مصرف شده به همراه اطلاعات مشترک را در نرم افزار پیمانکاری اداره برق حسیب بدست آورید، میتوانید گزارش را بصورت کامل یعنی پلمپ‌های مصرف شده و مصرف نشده تحویل بگیرید که در این حالت پلمپ‌های مصرف نشده به رنگ زرد نمایش می‌یابند و پلمپ‌های مصرف شده به رنگ سفید؛ و یا فقط پلمپ های مصرف شده را لیست نمایید؛ این گزارش را میتوانید یا بر اساس محدوده‌ی تاریخی و یا محدوده‌ی شماره سریال پلمپ ها محدود نمایید. نوع عملیات اعم از نصب یا تعویض و نوع مصرف پلمپ نیز در این گزارش وجود دارد. امکان چاپ و تهیه خروجی اکسل نیز در این گزارش وجود دارد؛ همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مشترک ، مشروح گردش کالای مشترک و تریل عملیات مصرف و برگشت کالا با مشترک از این گزارش قابل دسترسی می باشد.
جستجوی کنتور و پلمپ بر اساس شماره سریال
با تحویل بخشی از شماره سریال کنتور یا پلمپ، نرم افزار پیمانکاری اداره برق حسیب تمام کنتورها و پلمپ‌هایی که شماره سریال آن‌ها شامل اطلاعات تحویلی بوده است را نمایش خواهد داد، در این گزارش تاریخ عملیات، نام مشترک، نوع کالا اعم از کنتور یا پلمپ نمایش می‌یابد. در صورت لزوم از همین گزارش اصل عملیات ثبت شده نیز قابل ملاحظه خواهد بود.
خروجی اکسل گزارش نصب پلمپ توسط نصاب
جهت ارسال اطلاعات به ناظرین و مدیران امکان تهیه‌ی گزارش اکسل از گزارش نصب پلمپ توسط نصاب در هر بازهء زمانی یا سریالی، به سادگی در نرم افزار پیمانکاری اداره برق حسیب وجود دارد. در این خروجی اطلاعاتی از قبیل: نام پیمانکار، دورهء گزارش، نصاب، سال مالی، تاریخ گزارش و تمامی ستون‌های موجود در گزارشِ نصب پلمپ توسط نصاب وجود دارد.
تحویل کنتور ، پلمپ و سایر اقلام به مامور
هر گونه تحویل کنتور، پلمپ و سایر اقلام مصرفی از انبار مرکزی به مامورین به همراه شماره سریال‌های تک تک کنتور و پلمپ در نرم افزار پیمانکاری اداره برق حسیب قابل ثبت و پیگیری می‌باشد، همچنین مرجوع اقلام از مامور به انبار مرکزی نیز به راحتی در این فرم ثبت و ضبط می‌گردد.

برای نمایش اطلاعات بیشتر درباره نرم افزار پیمانکاری اداره برق کلیک کنید.

Print

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی