نرم افزار حسابداری حسیب

آموزش حسیب پرداز

آموزش فایل قابل دانلود حجم (مگابایت)
تعاریف اولیه دانلود 54
افتتاحیه دانلود 33
عملیات روزانه (بخش اول) دانلود 40
عملیات روزانه (بخش دوم) دانلود 45
دریافت چک دانلود 40
پرداخت چک دانلود 40
گزارش لیست مرجع کالا دانلود 50
تنظیمات زبان و نمایش دانلود 7
بستن سال مالی دانلود 9