نرم افزار حسابداری حسیب

قابلیت تقسیط در حسیب نت

قابلیت تقسیط در حسیب نت

امکان تقسیط بدهی مشتریان، تعدیل وام، تسویه وام، ثبت اجرائیات، دریافت قسط؛ هشدار اقساط معوق؛ گزارش تريل اقساط؛ گزارش لیست تقسیط؛ ارسال اتومات پیامک سررسید اقساط و معوقات به مشتریان و ...

قابلیت بازاریاب در حسیب نت

قابلیت بازاریاب در حسیب نت

با تعریف بازاریاب‌ها در حسیب و ثبت آنها در فاکتورها؛ می‌توانید به راحتی میزان طلب ایشان را در هر زمان در نرم افزار بیابید؛ می‌توانید مطالب‌ی ایشان را به تسویه‌ی فاکتور نسبت دهید، درصد سهم آنها را از مبلغ فروش و یا ...

قابلیت چاپ بارکد در حسیب نت

قابلیت چاپ بارکد در حسیب نت

با هر نوع چاپگر که در ویندوز تعریف می‌شود، در هر نوع برچسب با هر اندازه با هر طرحی، می‌توانید بارکد کالا را چاپ نمایید؛ حتی در صورت عدم تعریف بارکد از کد کالا به عنوان بارکد هم می‌توانید بهره ببرید؛ با طراحیِ انواعِ قالبِ چاپ بارکد در بخش تعاریف؛ هنگام چاپ بارکد، به سادگی قالب مورد نظر را انتخاب نموده و ...