نرم افزار حسابداری حسیب

آموزش حسیب نت

ارسال شده: مهر 15, 1398

شروع کار با حسیب نت

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/HasibNet_Starter.mp4
ارسال شده: شهریور 27, 1398

عملیات فروش

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/Hasib_004_DailyOP_Sale.mp4
ارسال شده: شهریور 27, 1398

عملیات خرید

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/Hasib_003_DailyOP_Buy.mp4
ارسال شده: شهریور 27, 1398

معرفی نرم افزار حسیب نت

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/Hasib_005_Introduce.mp4
ارسال شده: شهریور 26, 1398

تنظیمات ترازوی صدر

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/HasibNet_DeclareSadrScale.mp4
ارسال شده: شهریور 26, 1398

تنظیمات ترازوی صبا

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/HasibNet_DeclareSabaScale.mp4
ارسال شده: شهریور 26, 1398

ثبت افتتاحیه

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/Hasib_002_Eftetahie.mp4
ارسال شده: شهریور 26, 1398

نحوه اولین اجرای حسیب نت

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/Hasibnet_FirstRun.mp4
ارسال شده: شهریور 17, 1398

بارگذاری ساختار چاپ سند حسابداری

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/PrintDefineDocumentImportStrcuctures.mp4
ارسال شده: شهریور 17, 1398

بارگذاری ساختارهای چاپ بارکد

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/BarcodePrintDefine_ImportStrctures.mp4
ارسال شده: شهریور 17, 1398

بارگذاری ساختارهای چاپ فاکتور

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/PrintDefineImports_Factor.mp4
ارسال شده: شهریور 17, 1398

بارگذاری ساختارهای چاپ چک

http://www.hpk.ir/portals/0/files/Amuzesh/Videos/PrintDefineImports_CheckDocs.mp4
123

فیلم‌های آموزشی