نرم افزار حسابداری حسیب

مطالب نرم افزار حسابداری

دريافت و پرداخت وجوه نقد

دريافت و پرداخت وجوه نقد

هرگونه جابجايی وجوه نقد را در نرم افزار حسابداری حسيب ثبت نماييد! با تفکيک منوهای دريافت و پرداخت نقد و انتقالی، در کل 4 گزينه در عمليات روزانه برای اين امور ...

چاپ تصوير و ابعاد کار

چاپ تصوير و ابعاد کار

چاپ تصوير هر کار در فاکتور مشتری! در نرم افزار حسابداری حسیب با توجه به امکان طراحی فاکتور می‌توانيد در هر رديف فاکتور جايی به تصوير کار تخصيص دهيد! حتی در ...

منوی فروش مصور

منوی فروش مصور

قابلیت تنظیم منوی فروش مصور در نرم افزار حسابداری حسیب. با انتخاب مصور غذاها وقت کمتری در تنظيم فاکتور مصرف کنيد ...

طراحی چاپ فاکتور

طراحی چاپ فاکتور

در نرم افزار حسابداری حسیب به راحتی هر جزء فاکتورها و حواله ها را برای چاپ طراحی کنيد! طيف وسيعی از اجزای تشکيل دهنده‌ی يک فاکتور ...

امکان چاپ بارکد در نرم افزار حسابداری حسیب

امکان چاپ بارکد در نرم افزار حسابداری حسیب

با نرم افزار حسابداری حسیب با هر نوع چاپگر که در ویندوز تعریف می‌شود، در هر نوع برچسب با هر اندازه، می‌توانید بارکد کالا را چاپ نمایید؛ حتی در صورت ...

1234567