X

آموزش Css و برنامه نوسی وب

انجمن برنامه نویسی آموزش CSS

ویژگی cursor و visibility و display در Css

ویژگی cursor و visibility و display در Css

در این قسمت از آموزش Css، ویژگی Cursor، ویژگی Visibility و خاصیت Display را توضیح می‌دهیم.

ویژگی Display نحوه‌ی نمایش عنصر موردنظر را در صفحه تعیین می‌کند. این خاصیت می‌تواند شامل مواردی باشد که تعدادی از آنها را بیان می‌کنیم.

none: در این حالت تصویر نمایش داده نمی‌شود.

block: در این حالت عنصر به صورت یک شی مجزا با یک خط فاصل قبل و بعد از آن نمایش داده می‌شود.

inline: در این حالت عنصر به صورت یک شی درون خطی بدون هیچ خط فاصله قبل و بعد از آن نمایش داده می‌شود، که حالت پیش فرض است.

list-item: در این حالت عناصر به صورت لیست دیده می‌شوند.

table: در این حالت عنصر به صورت یک جدول با یک خط فاصله قبل و بعد از آن صفحه نمایش داده می‌شود.

مثال زیر کاربرد خاصیت display را در طراحی سایت نشان می‌دهد.


li {display:inline;}

span {display:block;}

با استفاده از خاصیتvisibility شما می‌توانید عناصر مورد نظر خود را قابل و یا غیر قابل نمایش کنید. visible به معنای نمایش دادن می‌باشد و با خاصیت hidden می‌توانید عنصر مورد نظر خود را غیر قابل نمایش کنید.

مثال زیر کاربرد خاصیت visibility را در طراحی سایت نشان می‌دهد.

h1.hidden {visibility:hidden;}

با استفاده از cursor می‌توان نوع اشاره گر موس مورد استفاده برای عناصر را تغییر داد.

مثال زیر کاربردخاصیت cursor را نشان می‌دهد.

span.crosshair {cursor:crosshair}
span.help {cursor:help}
span.wait {cursor:wait}

Print

نظرات بسته شده است.

x
دی ان ان