مصرف کالا از انبار برای پروژه

کالاهايی که قبلا خريداری شده و در انبار قرار دارند را در هر پروژه مصرف کنيد و آن را در حسيب ثبت نماييد! به اين ترتيب موجودی کالا در انبار کاهش يافته و در تريل عملکرد کالا در مرکز هزينه اضافه می‌شود! در طرف ديگر حساب مرکز هزينه و توليد بدهکار شده و حساب کنترل مراکز هزينه و توليد بستانکار می‌شود.

مصرف کالا ار انبار برای پروژه

پوشش کامل عمليات مرکز هزينه و توليد

با هشت عملِ مصرف و فروش و برگشت آن‌ها، کليه اتفاقات هر پروژه را ثبت کنيد! مصرف کالا از انبار و برگشت کالا از پروژه به انبار! توليد کالا از مرکز هزينه و توليد به انبار و برگشت توليد به مرکز هزينه و توليد! مصرف مستقيم کالا و خدمات در پروژه! برگشت مصرف مستقيم کالا و خدمات از پروژه به اشخاص! فروش مستقيم کالا از پروژه به اشخاص! برگشت فروش مستقيم کالا از اشخاص به مرکز هزينه و توليد!

مرکز هزینه و تولید

گردش حساب هر پروژه از سنوات قبل تا امروز

حساب هر پروژه را از سنوات قبل تا به امروز در همين سال مالی از حسيب بخواهيد! بی‌نياز از تغيير سال مالی در سال مالی جاری می‌توانيد گزارش گردش حساب هر پروژه را از سنوات قبل تا به امروز به دست آوريد!

'گردش حساب پروژه

مصرف مستقيم کالا و خدمات

اجرت کارگران، نماکاران، جوشکاران و تمام حرفه‌های به کار رفته در پروژه را مستقيما در خود پروژه ثبت کنيد! حتی کالاهايی که مستقيما از خريد در پروژه مصرف می‌شوند نيز در حواله مصرف مستقيم قابل ثبت است! درصورت برگشت بخشی از کالاهای دريافتی نيز می‌توانيد در برگشت مصرف مستقيم آن‌ها را از پروژه خارج نموده و به فروشنده عودت نماييد!

مصرف مستقيم کالا و خدمات در پروژه

نمونه سند اتومات در مصرف مستقيم کالا و خدمات

سند اتومات حسابداری

ليست گردش و مانده حساب اشخاص به تفکيک هر پروژه

در هر لحظه از زمان مانده‌ی حساب و گردش حساب هر شخص را با هر پروژه به دست آوريد! تراز تفصيلی 2 به شکل‌های 4، 6، 8 و 12 ستونی می‌تواند به سرعت تمام طرف حساب‌های يک پروژه را ليست نمايد! حتی می‌توانيد از اين گزارش وارد دفتر هر حساب نمايش يافته در ليست شويد.

تريل مصرف کالا و خدمات در پروژه

در هر زمان صورت وضعيت نهايی پروژه را ببينيد! جمع نهايی برای مصرف هر کالا و هر خدمات در يک رديف از تريل مصرف کالا و خدمات حضور دارد! با دابل کليک برروی هر رديف می‌توانيد به کاردکس مصرف کالا و خدمات منتخب دست يابيد! يک گام پيشتر برويد! حواله‌ی مربوط به هريک از رديف‌های کاردکس را در همان کاردکس کالا ببينيد و حتی آن را ويرايش کنيد!

تريل مصرف کالا و خدمات در پروژه

فروش مستقيم کالا از پروژه به اشخاص

بدون آن که حواله‌ی توليد صادر کنيد، بلافاصله از پروژه به اشخاص فروش ثبت نماييد! اين روش بهترين حالت برای محاسبه‌ی سود هر پروژه در پايان کار فروش تمام واحدهای پروژه است!

فروش مستقيم کالا از پروژه به اشخاص

سند اتومات در فروش مستقيم کالا از پروژه به اشخاص

(جهت نمایش هر تصویر، روی آن کلیک کنید)
دی ان ان