X

تعيين راننده و خاک‌بردار در فاکتور

در هر فاکتور فروش، علاوه‌بر مشتری، راننده، کاميون و خاک‌بردار آن را نیز تعيين نماييد! همچنين مبلغ کرايه‌ی دريافتی از مشتری در فاکتور قابل ثبت است! ميزان کرايه می‌تواند به ازای هر تن بار کاميون محاسبه شود و يا براساس درصدی از مبلغ فاکتور محاسبه گردد! به شرط تعريف وزن کاميون، با تعيين کاميون و تحويل وزن ناخالص، حسيب وزن خالص را محاسبه نموده و مبلغ فاکتور براساس وزن خالص محاسبه می‌گردد! حسيب می‌تواند وزن ناخالص را مستقيما از باسکول بخواند!

راننده و خاکبردار در فاکتور فروش

تعريف اطلاعات خودرو

اطلاعات کاميون‌های حمل بار را به‌همراه وزن خالی آن‌ها در حسيب ثبت نماييد!

تعريف اطلاعات خودرو

صدور بارنامه با وزن پر و خالص

با توجه به توان طراحی چاپ فاکتور در نرم‌افزار حسيب نت، شما می‌توانيد تمام اجزای چاپ فاکتور را مديريت نماييد! در بارنامه اطلاعاتی از قبيل راننده، خودرو، مشتری، وزن پر، وزن کاميون و وزن خالص بار و چندين اطلاع مهم ديگر را چاپ نمود!

صدور بارنامه با وزن پر و خالص

خواندن وزن ناخالص از باسکول

با کم‌ترين اشتباه کاربر و در کم‌ترين زمان وزن ناخالص را از باسکول دريافت کنيد! با تنظيمات نحوه‌ی ارتباط با باسکول در بخش تنظيمات، در هر زمان حسيب وزن ناخالص را از باسکول ارائه می‌نمايد!

خواندن وزن ناخالص از باسکول

مشروح بار حمل شده توسط راننده

با گذشت زمان و انباشت اطلاعات در نرم‌افزار، گرفتن گزارشات دقيق و سريع از مهم‌ترين قابليت‌های نرم افزار خواهد بود! در هر لحظه از زمان می‌توانيد گزارش مشروحی از بارهای حمل شده توسط هر راننده برای همه‌ی مشتريان و يا يک مشتری خاص در هر بازه‌ی زمانی به دست آوريد!

مشروح بار حمل شده توسط راننده

محدودسازی مشروح گردش کالا

با تعدد مشخصات قابل تحديد می‌توانيد گزارشات متنوع و دقيقی از حسيب بخواهيد! با تعيين نوع عمل اعم از خريد، فروش و برگشت آنها؛ همچنين بازه‌ی زمانی، مشتری، نوع بار، انبار، شماره فاکتور، شماره عطف و کاربر، می‌توانيد گزارش را محدود سازيد!

محدودسازی مشروح گردش کالا

(جهت نمایش هر تصویر، روی آن کلیک کنید)
دی ان ان