دسته‌بندی مطالب

ابلاغ مالیاتی و انواع آن

پس از تهیه و ارسال اظهارنامه، نوبت به رسیدگی به اظهارنامه ارسالی می‌رسد. رسیدگی به اظهارنامه با ابلاغ زمان رسیدگی آغاز و پس از طی مراحل گوناگون انجام می‌شود.

منظور از ابلاغ در قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اوراق مالیاتی به مودی براساس قواعد و شرایط مواد 203 تا 209 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. یکی از مهم‌ترین مباحث در خصوص مسائل مالیاتی بحث ابلاغ می‌باشد که بی‌اطلاعی از موارد مرتبط با آن می‌تواند باعث بروز مشکلات و جریمه‌های مالیاتی شود. ابلاغ شامل انواع اوراق مالیاتی مانند برگ درخواست اسناد و مدارک، برگه تشخیص مالیات، برگ تعیین تاریخ هیات حل اختلاف مالیاتی و … می‌باشد.

روش‌های ابلاغ مالیاتی

حالت اول – ابلاغ به مودی مالیاتی

معمولا اولین نوع ابلاغ این حالت می‌باشد و درصورت عدم امکان ابلاغ در این حالت، انواع دیگر ابلاغ انجام می‌شود. در این حالت کارشناس مالیاتی به آدرس قانونی اعلام شده توسط مودی مراجعه و برگ تشخیص را به مودی (مدیر عامل) ابلاغ و در نسخه دوم رسید دریافت می‌کند. درصورت عدم دسترسی به مدیر عامل، برگ اوراق مالیاتی به سایر افراد دارای حق امضا یا افرادی که کارمند مودی محسوب شده و در لیست حقوق نام آن‌ها موجود می‌باشد تحویل داده شده و رسید دریافت می‌شود. این افراد باید از نظر مأمور ابلاغ قادر به درک اهمیت اوراق مورد ابلاغ بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد.

حالت دوم – عدم امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به اشخاص در حالت اول

هرگاه مؤدی (یا درصورت عدم‌حضور وی، بستگان یا مستخدمین او) از گرفتن برگه‌ها خودداری نمایند یا درصورتی‌که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند، مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

حالت سوم – ابلاغ از طریق پست

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی به جای مامور ابلاغ از خدمات پست سفارشی استفاده نماید.

در این حالت باید مأمور پست، اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ‌یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، “عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق کرده و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

حالت چهارم – ابلاغ از طریق روزنامه ها

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد، اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد. در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده به این روش باید علاوه‌بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

اطلاعات الزامی در مورد اوراق ابلاغ شده

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف. محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب. نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج. نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد حالت سوم ابلاغ.

نکات مهم درباره ابلاغ

تاریخ ابلاغ: انجام برخی از امور مالیاتی مانند رسیدگی و … در مهلت خاصی اعلام می‌شود. در نظر داشته باشید، تاریخ ابلاغ برگه مالیاتی، جز مهلت قانونی محسوب نمی‌شود و این مهلت از روز بعد از ابلاغ محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال چنانچه ابلاغ در اولین روز ماه انجام شده باشد، مهلت تعیین شده از دومین روز ماه آغاز می‌شود.

آدرس قانونی: در نظر داشته باشید که مامور ابلاغ به آدرس قانونی مودی که در پرونده وی موجود می‌باشد مراجعه و ابلاغ را انجام می‌دهد، بنابراین درصورت تغییر محل فعالیت، حتما آدرس جدید را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایید تا از ابلاغ‌های انجام شده مطلع شوید.

تفاوت انواع ابلاغ‌ها: در حالت اول ابلاغ، مودی موظف به انجام وظائف درخواستی در مهلت قانونی می‌باشد، اما در سایر حالت‌ها با توجه به امکان عدم مشاهده اوراق ابلاغ شده یا آگهی‌های منتشرشده، مودی می‌تواند با در دست داشتن اسناد و مدارک کافی نسبت به این موضوع اعتراض نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *