دسته‌بندی مطالب

تعاریف / گروه‌های بدهکاران و بستانکاران

جهت ایجاد گروه‌های جدید برای مشتریان و فروشندگان در سیستم از این بخش استفاده می‌شود. در ابتدا کاربر نوع بدهکاران (جهت تعریف گروه مشتریان) یا بستانکاران (جهت تعریف گروه فروشندگان، کارمندان و …) را انتخاب می‌کند.

بستانکاران

از طریق این فرم می‌توان لیست گروه‌های بستانکاران تعریف شده را مدیریت نمود. گروه‌های بستانکار جدید، توسط کلید ایجاد می‌شوند. گروه‌های موجود را با استفاده از کلید تصحیح و یا با کلید حذف نمائید.

گروه های بستانکاران در نرم افزار حسابداری حسیب

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
ایجاد گروه بستانکار جدید
Insert
مشخصات گروه بدهکار/بستانکار
تصحیح مشخصات گروه بستانکار
Enter
مشخصات گروه بدهکار/بستانکار
خروج
Esc

حذف گروه بستانکاربدهکاران

از طریق این فرم می‌توان لیست گروه‌های بدهکاران تعریف شده را مدیریت نمود. گروه‌های بدهکار جدید، توسد کلید ایجاد می‌شوند. گروه‌های موجود را با استفاده از کلید تصحیح و یا با کلید حذف نمائید. فروشگاه برحسب نوع کارخود می‌بایست گروه‌های متناسبی برای خود ایجاد نماید؛ مثلا ممکن است یک مرکز پخش برحسب محله‌های مشتریان خود، آن‌ها را گروه‌بندی نماید.

لیست گروه های بدهکاران در نرم افزار حسابداری حسیب

تنها گروه‌هایی قابل حذف هستند که در آن‌ها هیچ مشتری یا فروشنده‌ای تعریف نشده باشد.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
ایجاد گروه بدهکار جدید
Insert
مشخصات گروه بدهکار/بستانکار
تصحیح مشخصات گروه بدهکار
Enter
مشخصات گروه بدهکار/بستانکار
خروج
Esc

حذف گروه بدهکار


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *