دسته‌بندی مطالب

قالب چاپ هر نوع فاکتور در این فرم تعریف می‌شود. فرم ساختار چاپ فاکتور را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد که در ادامه عملکرد هر بخش شرح داده می‌شود.

مشخصات چاپ فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری حسیب

تنظیمات کاغذ

در این قسمت که در بخش فوقانی و سمت راست فرم قرار گرفته، می‌توان تنظیمات عمومی ساختار را تعیین نمود.

نام ساختار: کاربر یک نام دلخواه برای قالب فاکتور، در جعبه متن “نام ساختار” وارد می‌نماید.

تعیین طول و عرض برگه: طول و عرض برگه برحسب سانتی‌متر قابل تنظیم هستند.

تعداد کپی: کاربر تعداد دفعات تکرار چاپ فاکتور را تعیین می‌کند.

عرض هر ردیف: کاربر عرض موردنظر را برای هر ردیف کالا برحسب سانتی‌متر تعیین می‌کند.

حاشیه از راست و حاشیه از بالا: باید فاصله موردنیاز از لبه‌ی بالایی و لبه‌ی سمت راست کاغذ جهت تنظیم موقعیت کلی فاکتور و خلاصی چاپگر برحسب سانتی‌متر تعیین شود.

تعداد ردیف‌ها در هر صفحه: کاربر باید تعداد ردیف‌های موردنظر جهت قرارگیری در یک صفحه را با توجه به اندازه کاغذ تعیین کند، درصورتیکه تعداد ردیف‌های ثابت فعال باشد، جدول کالاها با تعداد ردیفِ تعین شده در فاکتور چاپ می‌شود. اگر انواع کالای استفاده شده در فاکتور کمتر از تعداد ردیف‌های تعیین شده باشد، ردیف‌های خالی در فاکتور چاپ می‌شود.

خطوط افقی: چاپ خطوط افقی انتهای هر ردیف در جدول کالاها را فعال می‌کند.

خطوط عمودی: چاپ خطوط عمودی انتهای هر ستون در جدول کالاها را فعال می‌کند.

قفل ته‌برگ: جزئیات انتهای فاکتور که بعد از جدول مقادیر کالاها قرار گرفته‌اند، به عنوان ته‌برگ شناخته می‌شوند و برای ثابت کردن موقعیتشان تحت هر شرایطی این بخش فعال می‌شود.

ضخامت خطوط: تعیین ضخامت خطوط افقی و عمودی جدول کالاها از این بخش انجام می‌شود.

نوع خطوط: تعیین نوع خطوط جدول کالاها با استفاده از لیست کرکره‌ای این قسمت قابل تنظیم است.

جزئیات فاکتور

قسمت جزئیات فاکتور دارای زبانه‌های عناوین، مقادیر، مستطیل‌ها، تصاویر و سایر تنظیمات است.

1. عناوین:

در این بخش جزئیات عمومی فاکتورها مثل عنوان فاکتور، توضیحات و عناوین سرستون‌ها قابل تنظیم هستند. سمت چپ این قسمت، لیست کشویی عناوین قابل استفاده، آماده شده که برای تنظیم هرکدام کافی است ابتدا توسط کاربر انتخاب شوند.

نمایانی: درصورتیکه بخواهیم عنوان مورد نظر در فاکتور چاپ شود، باید جعبه چک نمایانی فعال گردد.

فاصله از بالا: جهت تنظیم موقعیت کادر نسبت به لبه بالایی کاغذ، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

فاصله از راست: جهت تنظیم موقعیت کادر نسبت به لبه سمت راست کاغذ، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

عرض کادر: برای تنظیم عرض کادر، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

ارتفاع کادر: برای تنظیم ارتفاع کادر، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

هم‌ترازی: برای تنظیم راست‌چین یا چپ‌چین شدن متن عنوان استفاده می‌شود که به‌صورت کرکره‌ای در حالت‌های راست، وسط و چپ قابل تنظیم است.

گردی گوشه: در این قسمت می‌توان لبه‌های هر قسمت را گرد نمود تا بدون زاویه شود که مقدار آن بین 0 تا 99 تنظیم می‌شود.

ضخامت محیط: ضخامت محیط کادر منتخب از این بخش تنظیم می‌شود که مقدار آن را می‌توان بین اعداد 0 تا 5 مشخص نمود.

نوع محیط: از این قسمت برای تعیین نوع محیط عنوان منتخب از طریق لیست کرکره‌ای به حالت‌های ممتد، خط تیره، نقطه نقطه، نقطه خط و نقطه نقطه خط استفاده می‌شود.

رنگ متن: درصورتیکه نیاز باشد با کلید می‌توان رنگ دلخواه را برای متن مورد نظر انتخاب کرد.

رنگ زمینه: کلید برای تغییر رنگ زمینه کادر عنوان موردنظر استفاده می‌شود. امکان فعال یا غیرفعال کردن نمایش رنگ زمینه توسط جعبه چک کنار کلید آن وجود دارد.

متن عنوان: در کادر متن عنوان، متن موردنظر جهت چاپ در فاکتور را در جعبه متن وارد نمایید (امکان ورود 109 کاراکتر در جعبه متن، متن عنوان وجود دارد).

نام قلم: جهت تعیین فونت متن موردنظر باید از لیست کرکره‌ای نام قلم استفاده نمایید.

اندازه قلم: تعیین اندازه فونت.

ضخیم: نوع فونت را ضخیم (Bold) می‌کند.

کج نوع فونت را کج می‌کند.

2. مقادیر:

در این بخش جزئیات فاکتور از قبیل مشخصات مشتری، نام و مقادیر کالا، عوارض و… جهت چاپ در فاکتور تنظیم می‌شوند. سمت چپ این قسمت، لیست کشویی مشخصات قابل استفاده، آماده شده که برای تنظیم هرکدام کافی است ابتدا توسط کاربر انتخاب شوند.

نمایانی: درصورتیکه بخواهیم مشخصه موردنظر در فاکتور چاپ شود، باید جعبه چک “نمایانی” فعال گردد.

با عنوان: اگر لازم باشد عنوان مشخصه در کنار آن چاپ شود، باید جعبه چک “با عنوان” فعال شود.

فاصله از بالا: جهت تنظیم موقعیت کادر نسبت به لبه بالایی کاغذ، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

فاصله از راست: جهت تنظیم موقعیت کادر نسبت به لبه سمت راست کاغذ، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

عرض کادر: برای تنظیم عرض کادر، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

هم‌ترازی: برای تنظیم راست‌چین یا چپ‌چین شدن متن مشخصه استفاده می‌شود که به‌صورت کرکره‌ای در حالت‌های راست، وسط و چپ قابل تنظیم است.

گردی گوشه: در این قسمت می‌توان لبه‌های هر قسمت را گرد نمود تا بدون زاویه شود که مقدار آن بین 0 تا 99 تنظیم می‌شود.

ضخامت محیط: ضخامت محیط کادر مشخصه منتخب از این بخش تنظیم می‌شود که مقدار آن را می‌توان بین اعداد 0 تا 5 مشخص نمود.

نوع محیط: از این قسمت برای تعیین نوع محیط مشخصه منتخب از طریق لیست کرکره‌ای به حالت‌های ممتد، خط تیره، نقطه نقطه، نقطه خط و نقطه نقطه خط استفاده می‌شود.

رنگ متن: درصورتیکه نیاز باشد می‌توان رنگ دلخواه را برای متن مورد نظر انتخاب کرد.

رنگ زمینه: برای تغییر رنگ زمینه کادر مشخصه موردنظر استفاده می‌شود. امکان فعال یا غیرفعال کردن نمایش رنگ زمینه توسط جعبه چک کنار کلید آن وجود دارد.

نام قلم: جهت تعیین فونت متن موردنظر باید از لیست کرکره‌ای نام قلم استفاده نمایید.

اندازه قلم: تعیین اندازه فونت.

ضخیم: نوع فونت را ضخیم (Bold) می‌کند.

کج: نوع فونت را کج می‌کند.

3. مستطیل‌ها:

کادرها و مستطیل‌های قسمت‌های مختلف فاکتور مانند کادر بدنه فاکتور یا کادر مشخصات مشتری و … در این قسمت تنظیم می‌شوند. سمت چپ این بخش لیست کشویی کادرهای مورد استفاده در فاکتور قرار گرفته که برای تنظیم هرکدام از آن‌ها کافی است تا آن مورد انتخاب شود.

نمایانی: درصورتیکه بخواهیم کادر موردنظر در فاکتور چاپ شود باید جعبه چک “نمایانی” فعال گردد.

فاصله از بالا: جهت تنظیم موقعیت کادر نسبت به لبه بالایی کاغذ برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

فاصله از راست: جهت تنظیم موقعیت کادر نسبت به لبه سمت راست کاغذ برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

عرض کادر: برای تنظیم عرض کادر، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

طول کادر: برای تنظیم طول کادر، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

گردی گوشه: در این قسمت می‌توان لبه‌های هر قسمت را گرد نمود تا بدون زاویه شود که مقدار آن بین 0 تا 99 تنظیم می‌شود.

ضخامت محیط: ضخامت محیط کادر مشخصه منتخب از این بخش تنظیم می‌شود که مقدار آن را می‌توان بین اعداد 0 تا 5 مشخص نمود.

نوع محیط: از این قسمت برای تعیین نوع محیط مشخصه منتخب از طریق لیست کرکره‌ای به حالت‌های ممتد، خط تیره، نقطه نقطه، نقطه خط و نقطه نقطه خط استفاده می‌شود.

رنگ زمینه: برای تغییر رنگ زمینه کادر مشخصه موردنظر استفاده می‌شود. امکان فعال یا غیرفعال کردن نمایش رنگ زمینه توسط جعبه چک کنار کلید آن وجود دارد.

4. تصاویر:

تصاویری مانند آرم سربرگ، عکس مشتری، آرم زمینه و … از طریق این بخش تنظیم می‌شوند. سمت چپ این قسمت، لیست کشویی تصاویر قرار گرفته که با انتخاب هرکدام امکان تنظیم آن وجود دارد. در ضمن در این قسمت امکان انتخاب 5 تصویر به انتخاب کاربر، برای ساختار چاپ مورد نظر وجود دارد.

نمایانی: درصورتیکه بخواهیم تصویر مورد نظر در فاکتور چاپ شود، باید جعبه چک “نمایانی” فعال گردد.

فاصله از بالا: جهت تنظیم موقعیت تصویر نسبت به لبه بالایی کاغذ، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

فاصله از راست: جهت تنظیم موقعیت تصویر نسبت به لبه سمت راست کاغذ، برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

عرض کادر: برای تنظیم عرض تصویر برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

طول کادر: برای تنظیم طول تصویر برحسب سانتی‌متر استفاده می‌شود.

5. سایر تنظیمات:

تنظیمات دیگری که کاربر در بعضی مواقع به آن‌ها نیاز دارد در این قسمت قابل فعال‌سازی هستند.

چاپ افقی: با فعال کردن جعبه چک چاپ افقی، تمام جزئیات فاکتور با 90 درجه چرخش چاپ خواهند شد. این حالت برای زمانی که نیاز به چاپ A4 به‌صورت افقی باشد مناسب است.

عدم چاپ واحد دوم در صورت اعشار در مقدار آن: با فعال کردن جعبه چک این بخش، درصورتیکه مقدار واحد دوم در چاپ فعال باشد و مقدار واحد دوم کالایی در فاکتور به‌صورت اعشار درآید، برنامه مقدار واحد دوم را چاپ نمی‌کند.

چاپ ترکیبی واحدها در صورت اعشار در واحد 2: با فعال کردن جعبه چک این بخش، درصورتیکه مقدار واحد دوم در چاپ فعال باشد و مقدار واحد دوم کالایی در فاکتور به‌صورت اعشار درآید، نرم افزار مقدار صحیح واحد دوم و مقدار مانده جزء واحد اول را کنار هم چاپ می‌کند.

متن واحدها در کنار مقادیر چاپ نشود: اگر جعبه چک این بخش فعال باشد، زمان چاپ فقط مقدار عددی کالاها بدون عنوان واحد آنها چاپ می‌شود.

خط‌کش و نمای کلی

در این قسمت زمینه به‌صورت خط‌کشی شده آماده شده است و طول و عرض هر مربع یک سانتی‌متر در نظر گرفته شده که جهت تنظیم محل قرارگیری هرکدام از جزئیات مورد استفاده است. هرکدام از عناوین، مقادیر، مستطیل‌ها و تصاویر که نمایانی آن‌ها فعال باشد در این قسمت نمایان می‌شوند و با انتخاب هرکدام کادر مربوطه به رنگ زرد روشن می‌گردد که توسط کاربر با کشیدن کادر در قسمت موردنظر، قابلیت جابه‌جایی و تنظیم موقعیت آن وجود دارد.

در نهایت پس از پایان تنظیمات، جهت ثبت تغییرات از کلید استفاده می‌شود. با استفاده از کلید می‌توان از ساختار تنظیم شده چاپ نمونه گرفت.

برای این که بتوان پیش‌نمایش فاکتور را دید یا از آن چاپ نمونه گرفت، باید حداقل یک فاکتور فروش در سیستم ثبت شده باشد.

کلید عملکرد میانبر فرم فعال شونده
ذخیره تغییرات
F2
خروج Esc
چاپ نمونه
Ctrl + P
تغییر رنگ متن
انتخاب رنگ
تغییر رنگ زمینه کادر
انتخاب رنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *