دسته‌بندی مطالب

تمرین: برای فعال‌سازی هشدار اتومات چک‌های پرداختی چه تنظیماتی لازم بوده و چه چک‌هایی نمایش خواهند یافت؟

سوال: برای فعال‌ سازی هشدار اتومات چک‌های پرداختی چه تنظیمی در چه مسیری لازم است و چه چک‌هایی نمایش خواهند یافت؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: از منوی “تعاریف / تنظیمات” سربرگ “پیغام‌های اتومات”، گزینه‌ی “گزارش چک‌های پداختی وصول نشده اعلام شود” را فعال کرده و در جعبه متن “تعداد روزهای هشدار در گزارش اتومات چک‌های پرداختی”، تعداد روزهای مانده به تاریخ سررسید چک جهت هشدار مشخص می‌شود. در این هشدارِ اتومات، تمام چک‌های پرداختی وصول نشده که تفاوت تاریخ سررسید آن‌ها با تاریخ جاری حسیب کمتر از تعداد روزهای هشدار باشد، نمایش داده می‌شوند.

ادامه مطلب »

تمرین: برای فعال‌سازی هشدار اتومات چک‌های دریافتی چه تنظیماتی لازم بوده و چه چک‌هایی نمایش خواهند یافت؟

سوال: برای فعال‌ سازی هشدار اتومات چک‌های دریافتی چه تنظیمی در چه مسیری لازم است و چه چک‌هایی نمایش خواهند یافت؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: از منوی “تعاریف / تنظیمات” سربرگ “پیغام‌های اتومات”، گزینه‌ی “گزارش چک‌های دریافتی موجود اعلام شود” را فعال کرده و در جعبه متن “تعداد روزهای هشدار در گزارش اتومات چک‌های دریافتی”، تعداد روزهای مانده به تاریخ سررسید چک جهت هشدار مشخص می‌شود. در این هشدارِ اتومات، تمام چک‌های موجود یا واگذار شده به بانک و یا واگذار شده به تحصیلدار که تفاوت تاریخ سررسید آن‌ها با تاریخ جاری حسیب کمتر از تعداد روزهای هشدار باشد، نمایش داده می‌شوند.

ادامه مطلب »

تمرین: چه مراحلی برای چک‌های دریافتی در حسیب وجود دارد؟

سوال: در نرم افزار حسابداری حسیب چه مراحلی برای دریافت چک وجود دارد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: مراحل چک‌های دریافتی در نرم افزار حسابداری حسیب عبارت است از:

1. دریافت چک – واگذاری چک به بانک – وصول چک واگذار شده در بانک یا برگشت چک واگذار شده در بانک

2. دریافت چک – واگذاری چک به تحصیلدار – وصول چک واگذار شده به تحصیل‌دار یا برگشت چک واگذار شده به تحصیل‌دار

3. دریافت چک – مصرف چک دریافتی

4. دریافت چک – مصرف چک دریافتی – برگشت چک‌های مصرفی

5. دریافت چک – عودت چک

ادامه مطلب »

تمرین: در برگشت چک‌های واگذاری در بانک چه روی می‌دهد؟

سوال: در برگشت چک‌های واگذاری در بانک در حسیب چه عملیاتی اتفاق می‌افتد؟ | تمرینات نرم افزار حسابداری حسیب

جواب: وضعیت چک از در راه وصول به برگشتی از بانک تغییر می‌کند ولی سند حسابداری صادر نمی‌شود.

ادامه مطلب »