کنترل سریال مصرفی در پلمپ و کنتورگزارش دوره‌ای ناظر
فهرست لوازم مصرفی اصلاحات و بهیمه سه فازگزارش فهرست لوازم منصوبه واصلاحات هر سیکلثبت اقلام مصرفی برای مشترکین توسط مأمورتحویل کنتور، پلمپ و سایر اقلام به مامورکنترل شماره سریال ها و پلمپ کنتور هر مامورچاپ گزارش نصب کنتور توسط نصاب

ثبت اقلام مصرفی برای مشترکین توسط مامور

به‌سادگی و به‌سرعت اقلام مصرفی مامور را برای هر مشترک ثبت نمایید. در نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب، شما می‌توانید با تعیین مشترک، نصاب و نوع پرونده اعم از تک فاز، سه فاز یا دیماند و منصوبه و اصلاحیه، شماره سریال کنتورها و پلمپ‌های مصرفی را در کادرهای موردنظر وارد نمایید. همچنین مقادیر سایر کالاهای مصرفی اعم از: کابل، فیوز، بست و سایر اقلام را به‌سادگی در کادرهای مربوطه وارد نمایید. در امور اصلاحیه نیز می‌توانید دو نوع کالای کابل و کنتور را مرجوع نمایید. در این بخش نرم‌افزار فقط شماره سریال‌هایی را اجازه‌ی ثبت می‌دهد که متعلق به مامور نصاب منتخب باشند.

ثبت اقلام مصرفی برای مشترکین توسط مامور

گزارش فهرست لوازم مصرفی منصوبه و اصلاحات در هر سیکل

 گزارش کامل فهرست لوازم مصرفی اصلاحات و بهینه تک فاز، سه فاز و دیماند در هر سیکل با دقت 100% در نرم‌افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب، مهم‌ترین گزارش کاربردی برای پیمانکاران اداره برق می‌باشد. در این گزارش به ازای هر عملیات نصب یا اصلاحیه، یک ردیف مشاهده می‌شود که در آن تاریخ عملیات، شماره‌ی ساختمانی، سریال پلمپ‌های مصرفی و سایر اقلام مصرفی کالا به‌خوبی دیده می‌شود. همچنین برای عملیات اصلاحیه، اقلام مرجوعی کابل و کنتور هم در همان ردیف دیده می‌شود.

چاپ گزارش فهرست لوازم مصرفی منصوبه و اصلاحات در هر سیکل

 پس از محاسبه و تحویل گزارش فهرست لوازم مصرفی، گزارش مربوطه به‌صورت خوانا، صفحه به صفحه و مطابق با معیارهای پیمانکاری اداره‌ی برق، قابل چاپ می‌باشد. این گزارش می‌تواند جهت ارائه به ناظر مورد استفاده قرار گیرد، که به دو شکل قابل چاپ است؛ حالت اول، چاپ صفحه به صفحه که در آن سیزده ردیف در هر صفحه به‌همراه جمع ستون مقادیر همان صفحه، در انتهای لیست چاپ می‌شود. در این حالت شماره ردیف هر صفحه از عدد یک شروع می‌شود. حالت دوم که در آن نیز در هر صفحه سیزده ردیف چاپ می‌شود، اما شماره ردیف هر صفحه از آخرین شماره ردیف صفحه‌ی قبلی استفاده می‌کند و یک عدد بعد از آن می‌باشد و ردیف جمع پایین صفحه، جمع مقادیر در کل صفحات است.

لیست موجودی کالا نزد مامور

 در هر زمانی می‌توانید مانده‌ی موجودی هر کالا را در نزد هر مامور نصب از نرم افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب به‌دست آورید. همچنین میزان موجودی هر مامور برای هر کالا در زمان‌های گذشته نیز قابل تحصیل است. با وجود کارتکس کالا، به جزئیات تحویل و مصرف هر کالا دسترسی خواهید داشت. با وجود سیستم تحدید گزارش می‌توانید این گزارش را براساس انواع مشخصات محدود نموده و به گزارشات پیچیده‌تری دسترسی یابید. امکان تهیه‌ی خروجی اکسل، مرتب‌سازی و جستجو براساس شاخص ترتیب نیز در این گزارش به‌خوبی قابل استفاده می‌باشد. شماره سریال‌های موجود و مصرفی کنتورها و پلمپ‌ها نیز به‌سادگی از همین گزارش در دسترس است.

خروجی اکسل در فهرست لوازم مصرفی کالا

 جهت ارسال اطلاعات به ناظرین و مدیران امکان تهیه‌ی گزارش اکسل از گزارش فهرست کالای مصرفی در هر سیکل، به‌سادگی در نرم‌افزار پیمانکاری اداره برق حسیب وجود دارد. در این خروجی اطلاعاتی از قبیل: نام پیمانکار، نوع گزارش، دوره‌ی گزارش، نصاب، سال مالی، تاریخ گزارش و تمامی ستون‌های موجود در گزارش فهرست لوازم مصرفی، به‌همراه اطلاعات آن‌ها و جمع کلی مقادیر در انتهای لیست وجود دارد.

شماره سریال‌های کنتور و پلمپ

 کنترل شماره سریال‌های موجود و مصرفی کنتورها و پلمپ‌ها در انبار مرکزی و تحویلی به هر مامور با دقت 100% در اختیار شماست. این گزارش که از طریق تریل انبار به دست می‌آید، در وضعیت‌های همه‌ی شماره سریال‌ها، شماره سریال‌های موجود، شماره سریال‌های وارده، شماره سریال‌های مصرفی، شماره سریال‌های تحویلی به مامور و بازگشت شده از وی قابل بررسی است؛ با انتخاب هریک از شماره سریال‌ها و با زدن کلید عطف می‌توان اصل عملیات مربوط به آن شماره سریال را نیز ملاحظه نمود.

گزارش نصب کنتور توسط نصاب

 در هر زمان لیست کامل شماره سریال‌های موجود کنتور برای هر مامور و شماره سریال‌های مصرف شده به‌همراه اطلاعات مشترک را در نرم‌افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب به‌دست آورید، می‌توانید گزارش را به‌صورت کامل یعنی کنتورهای مصرف شده و مصرف نشده تحویل بگیرید، که در این حالت کنتورهای مصرف نشده به رنگ زرد نمایش می‌یابند و کنتورهای مصرف شده به رنگ سفید و یا فقط کنتورهای مصرف شده را لیست نمایید. این گزارش را می‌توانید یا براساس محدوده‌ی تاریخی و یا محدوده‌ی شماره سریال کنتورها محدود نمایید. نوع عملیات اعم از نصب یا تعویض و نوع کنتور نیز در این گزارش وجود دارد. امکان چاپ و تهیه‌ی خروجی اکسل نیز در این گزارش وجود دارد؛ همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مشترک، مشروح گردش کالای مشترک و تریل عملیات مصرف و برگشت کالا با مشترک از این گزارش قابل دسترسی می‌باشد.

گزارش خلاصه عملکرد نصاب ها

 یکی از گزارشات محاسباتی مهم در پایان هر ماه جهت پرداخت حقوق و پاداش برای مامورین، گزارش خلاصه عملکرد نصاب‌ها می‌باشد؛ گزارشی که معمولا پیمانکاران بدون نرم‌افزار پیمانکاری حسیب، بیش از دو روز کاری برای محاسبه‌ی آن وقت می‌گذاشتند، اینک کمتر از 10 ثانیه با دقت 100 % محاسبه می‌شود. میزان کارکرد هر مامور نصب در حالت‌های منصوبه و اصلاحیه‌ی تک فاز و سه فاز و دیماند در یک ردیف نمایش یافته و در ستون آخر جمع کارکرد آن مامور محاسبه می‌شود. امکان چاپ گزارش و ارائه خروجی اکسل هم در آن وجود دارد.

گزارش نصب پلمپ توسط نصاب

 در هر زمان لیست کامل شماره سریال‌های موجود پلمپ برای هر مامور و شماره سریال‌های مصرف شده به‌همراه اطلاعات مشترک را در نرم‌افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب به‌دست آورید. می‌توانید گزارش را به‌صورت کامل یعنی پلمپ‌های مصرف شده و مصرف نشده تحویل بگیرید، که در این حالت پلمپ‌های مصرف نشده به رنگ زرد نمایش می‌یابند و پلمپ‌های مصرف شده به رنگ سفید و یا فقط پلمپ‌های مصرف شده را لیست نمایید. این گزارش را می‌توانید یا براساس محدوده‌ی تاریخی و یا محدوده‌ی شماره سریال پلمپ‌ها محدود نمایید. نوع عملیات اعم از نصب یا تعویض و نوع مصرف پلمپ نیز در این گزارش وجود دارد. امکان چاپ و تهیه خروجی اکسل نیز در این گزارش وجود دارد. همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مشترک، مشروح گردش کالای مشترک و تریل عملیات مصرف و برگشت کالا با مشترک از این گزارش قابل دسترسی می‌باشد.

چاپ گزارش نصب کنتور توسط نصاب

 پس از اخذ گزارش نصب کنتور توسط نصاب، می‌توانید آن را چاپ نمایید؛ در چاپ گزارش نصب کنتور توسط نصاب، هر صفحه جهت چاپ شامل 25 ردیف می‌باشد. کنتورهای مصرف نشده بدون شماره پرونده و نام مشترک از کنتورهای مصرف شده متمایز می‌شوند.

جستجوی کنتور و پلمپ براساس شماره سریال

با تحویل بخشی از شماره سریال کنتور یا پلمپ، نرم‌افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب تمام کنتورها و پلمپ‌هایی که شماره سریال آن‌ها شامل اطلاعات تحویلی بوده است را نمایش خواهد داد. در این گزارش تاریخ عملیات، نام مشترک و نوع کالا اعم از کنتور یا پلمپ نمایش می‌یابد. در صورت لزوم از همین گزارش اصل عملیات ثبت شده نیز قابل ملاحظه خواهد بود.

خروجی اکسل گزارش نصب پلمپ توسط نصاب

جهت ارسال اطلاعات به ناظرین و مدیران امکان تهیه‌ی گزارش اکسل از گزارش نصب پلمپ توسط نصاب در هر بازه‌ی زمانی یا سریالی، به‌سادگی در نرم‌افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب وجود دارد. در این خروجی اطلاعاتی از قبیل: نام پیمانکار، دوره‌ی گزارش، نصاب، سال مالی، تاریخ گزارش و تمامی ستون‌های موجود در گزارشِ نصب پلمپ توسط نصاب وجود دارد.

تحویل کنتور، پلمپ و سایر اقلام به مامور

 هرگونه تحویل کنتور، پلمپ و سایر اقلام مصرفی از انبار مرکزی به مامورین به‌همراه شماره سریال‌های تک‌تک کنتورها و پلمپ‌ها در نرم‌افزار پیمانکاری اداره‌ی برق حسیب قابل ثبت و پیگیری می‌باشد. همچنین مرجوع اقلام از مامور به انبارمرکزی نیز به‌راحتی در این فرم ثبت و ضبط می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *